TECNOLOGIA

Gesclic basa la seva estratègia en una solució tecnològica prou robusta i flexible per poder donar el suport necessari pel model de negoci proposat i per adaptar-se a les evolucions futures, sent capaç d’evolucionar i escalar.

Gesclic utilitza una infraestructura escalable; en funció del nombre d’usuaris que rep el sistema, aquest adequa la seva capacitat disponible d’acord amb les càrregues de cada moment. Gesclic disposa d’un data center d’alta tecnologia i servei 24 hores que li permet oferir als usuaris un compromís de servei garantit i controlat, basat en els següents aspectes:

Allotjament d’equips:

 • Vigilància i manteniment 24/365 a càrrec de tècnics especialitzats.
 • Sistema d’alimentació ininterrompuda.
 • Línies independents de subministrament.
 • Monitorització continua per ajudar a millorar l’eficiència.
 • Sistemes de detecció i extinció automàtica d’incendis.
 • Sistemes de detecció automàtica d’aigua.
 • Accessos restringits i controlats.
 • Supervisió i manteniment d’equips en un entorn climatitzat.

Allotjament de dades:

 • Backup de dades i d’aplicacions.
 • Separació geogràfica entre la font original i els backups.
 • Pla de recuperació.
 • Gestió de serveis i recursos atès per personal tècnic d’alta qualificació i capacitat.
 • Sistema escalable.
 • Control d’intrusisme mitjançant Firewall.

ABAST DEL NOSTRE SERVEI ACTUAL

ADMINISTRACIÓ CENTRAL DE L’ESTAT
Abast: Nacional

AUTONOMIA I DIPUTACIONS FORALS O PROVINCIALS
Abast: Totes

MUNICIPIS DE MÉS DE 50.000 habitants.
Abast: Tots

A nivell municipal el servei arriba als 24.658.427 habitants en 2014.